Kişisel Verilerin Korunması

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 Evim Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Org. Paz. Tic. ve San. A.Ş.  (“Evim Tasarruf” veya “Şirket”) veya “Şirket”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, siz değerli müşterilerimize ait tüm kişisel verilerin gizliliğini korumak amacıyla bir takım temel kurallar benimsemiştir. KVKK’nın 10.maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin amaç, kapsam, süreler ve sizi etkileyebilecek diğer hususlar hakkında bilgilendirme amacıyla bu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz

Tarafımızca çalışanlara ilişkin kendileri tarafından ulaştırılan kişisel veriler işlenebilmektedir. Örnek olarak işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 

Kimlik Verisi:

 

Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, pasaport bilgileri,  TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti.

İletişim Verisi:

Adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no.

Hukuki İşlem Verisi:

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler.

Müşteri İşlem Verisi:

Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi, elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığıyla edinilen bilgiler, satış, kiralama ve bakım hizmetlerimiz aracılığıyla edinilen bilgiler

Özlük Verisi:

Maaş bordrosu, maaş yazısı

Finans Verisi:

 

Bilanço bilgileri, banka hesap bilgileri, IBAN numaranız, kredi kartı bilgileriniz, faturalama bilgileriniz, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri.

 

Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi:

Giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları.

İşlem Güvenliği Verisi:

IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri.

Risk Yönetimi Verisi:

Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler.

Pazarlama Verisi:

Alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtlar, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler.

Mesleki Deneyim Verisi:

Eğitim bilgisi, Sözleşmenin ifası kapsamında edinilen faaliyet belgesi, meslek odası kaydı vb mesleki veriler ile gerektiği takdirde temin edilen vergi levhası, imza sirküleri ve imza verileri.

 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Görsel ve işitsel kayıtlar gibi, fotoraf

Sağlık Bilgileri ve Dini Mezhep Verisi:

Kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, Dini aidiyetine ilişkin bilgi.

Diğer Bilgiler:

Meslek bilgisi, unvan, çalışılan kurum, araç bilgileri, taşınmaza ait tapu bilgileri, eş ve yakınlarına ait bilgi, talep/şikâyet/itibar yönetimi verileri

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; Şirket tarafından, Şirketin satıcı/hizmet veren olarak sunduğu hizmetler dahilinde; hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, sözleşmenin kurulması ve sözleşmenin ifası ile doğrudan ilgili sebeplerle, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirketin meşru menfaati gereği ve bunların dışında kalan hallerde ilgili kişinin açık rızası ile işlenebilmektedir. Bu kapsamda, Kişisel verileriniz Şirket tarafından; ürün veya hizmet talebi sırasında, sözleşmenin kurulduğu anda veya daha sonraki dönemde onayınız dahilinde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda Şirkete iletmeniz ve internet ortamında kullanıcı kaydı oluşturarak bilgi kaydetmeniz ya da talep veya şikâyette bulunmanız suretiyle toplanabilmektedir.

Şirket’in platformunu geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği Çerez Politikamızda da detayları belirtildiği üzere web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi topluyoruz.

Kişisel verileriniz, size hak ve menfaatler sağlanması, Şirket içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi ve mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi hukuki sebeplere dayanılarak toplanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Evim Tasarruf tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

 1. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 
 2. Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 3. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
 4. Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 
 5. Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi 
 6. Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi:  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 7. İstatistiksel Değerlendirmeler ve Pazar Araştırmaları Yapılması
 8. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi 
 9. İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi: 
 10. Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 11. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
 12. Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi: 
 13. Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi: 
 14. Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 15. Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
 16. Saklama ve Arşivleme Hizmeti
 17. Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
 18. Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 19. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini 
 20. Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi: 

4.      İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla ilgili altyapı sağlayıcıları, hizmet alınan ve sağlanan üçüncü kişiler, sigorta şirketleri, finansman şirketleri, yetkili kurum ve kuruluşlar, resmi merciler dahil sunduğumuz hizmetlerin yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirilmesi ve yürütülmesi bakımından işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yurtiçinde ve dışında aktarılabilecektir.

Evim Tasarruf, kişisel verilerinizi, bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri çerçevesinde,  alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkanlar da göz önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

5.      Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında muhafaza edilen verileriniz; ilgili mevzuatlar kapsamında belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri sonuna kadar muhafaza edilecektir. Kişisel verileriniz işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde resen veya talebiniz doğrultusunda silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.  Açık rızanızı geri almaya ilişkin talebinizin bulunması halinde dahi Kişisel Verilerinizin açık rızaya tabi amaçlar için kullanımı sonlandırılacak, ancak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2. ve 6/3. maddelerindeki amaçlarla işlenmeye devam edilecektir.

6.      Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda veri sahipleri,

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve talep olunan diğer bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, Şirketin eposta adresinde iletebilirsiniz.